Kategorier
info

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017  kallelse pdf

Tångeråsa Älg/Kronhjorts kötselområde

Torsdagen den 6/4 2017 kl 19:00 Plats: Vibyförsamlingshem.

kaffe och bit serveras

Ordinarie årsmötes förhandlingar.

Behandling av utökning av kronhjorts skötselområde

Årsmöteshandlingar kommer upp på hemsidan under

Medlems loggin

OBS!

Glöm inte ta med kronhjorts hornen som vi kom överens om.

I år kommer det inte finnas några häften utskriva bifogar dagordningarna

Jakträttsarrendator skall alltid inbjuda markägaren till mötet. Vill du som markägare få kallelsen direkt skicka ett e-post till sekreterare@taso.se med namn/ adress/ e-post och markens namn

Välkomna
Styrelsen.

styrelsen samlas som vanligt senast klockan 18.00. Efter årsmötet är vi kvar och har konstituerande styrelsemöte.

Dagordning för Årsmöte

Tångeråsa Älgskötselområde

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsens verksamhet och förvaltningsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande.
 10. Val av ledamöter i styrelsen.
 11. Val av två revisorer.
 12. Val av valberedning.
 13. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets omfattning.
 14. Genomgång av älgförvaltningsplan, eventuella inventeringar, samt tidigare avskjutning på älgskötselområdes- och älgförvaltningsområdesnivå.
 15. Fråga om fastställande, revidering eller förnyelse av älgskötselplan,
 16. Regler för älgjakten utöver de i § 8 angivna.
 17. Beslut om eventuella inventeringar.
 18. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration.

Övriga frågor.

Dagordning för årsmöte KSO

Tångeråsa kronhjortskötselområde

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Samma som valts för älgskötselområdet
 2. Justering av röstlängd.
 3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av ordförande. Samma som valts för älgskötselområdet
 8. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. Samma som valts för älgskötselområdet
 9. Anmälan om förändringar av skötselområdets omfattning.
 10. Genomgång av kronhjortsförvaltningsplan, eventuella inventeringar, samt tidigare avskjutning på skötselområdesnivå.
 11. Fråga om fastställande, revidering eller förnyelse av kronhjortsskötselplan.
 12. Beslut om det antal djur (hjortar, hindar och kalvar) som skall fällas och, i förekommande fall, fördelning av dessa mellan de i skötselområdet ingående jaktlagen. Beslut om eventuella begränsningar i avskjutningen.
 13. Regler för kronhjortjakten utöver de i § 8 angivna.
 14. Beslut om eventuella inventeringar.
 15. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration.
 16. Beslut om hur kallelse till nästa årsmöte ska ske.

Övriga frågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *